Politika i društvo

TEMA: 2. izmjene UPU Lungomare

MOŽEMO!: Predstavnici Grada Pule su građane obmanuli ograničavanjem rasprave samo na nogometno igralište te zabranom rasprave o hotelu i pratećim sadržajima

U predloženim izmjenama privatnom investitoru pružena je mogućnost da plan još prilagodi unošenjem novih detalja projekta kojeg građani nikad nisu imali priliku vidjeti.Detalja koji se u prijedlogu 2. izmjena odnose na hotel i prateće sadržaje ima puno, te stoga zahtijevamo ponovnu raspravu, kažu Možemovci


 
5 min
Istra24
S javne rasprave o izmjenama UPU Lungomare

U predloženim izmjenama privatnom investitoru pružena je mogućnost da plan još prilagodi unošenjem novih detalja projekta kojeg građani nikad nisu imali priliku vidjeti.Detalja koji se u prijedlogu 2. izmjena odnose na hotel i prateće sadržaje ima puno, te stoga zahtijevamo ponovnu raspravu, kažu Možemovci

Pulski Možemo! nastavlja otvorenu javnu polemiku oko svega što je vezano uz popularnu pulsku šetnicu Lungomare. Ovog puta riječ je o objavi na njihovim Facebook stranicama, kojom traže ponavljanje javne rasprave, a njihovu objavu donosimo u nastavku bez uplitanja u sadržaj.

"Prilikom javnog uvida i javne rasprave o 2. izmjenama UPU Lungomare, predstavnici Grada Pule su građane obmanuli ograničavanjem rasprave samo na nogometno igralište te zabranom rasprave o hotelu i pratećim sadržajima, dok su u predloženim izmjenama privatnom investitoru pružili mogućnost da plan još prilagodi unošenjem novih detalja projekta kojeg građani nikad nisu imali priliku vidjeti.Detalja koji se u prijedlogu 2. izmjena odnose na hotel i prateće sadržaje ima puno, te stoga zahtijevamo ponovnu raspravu o 2. izmjenama UPU Lungomare na kojoj će građanima biti prezentiran cjelokupni koncept plana te omogućena rasprava i sudjelovanje u odlukama o hotelu. Pročitajte više u dokumentu koji prilažemo.", navodi se u priopćenju Možemo!

DOKUMENTI:

PREDMET: Primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“

Sukladno objavi od 4.ožujka 2022 godine o javnoj raspravi o prijedlogu II Izmjene i dopuna UPU Lungomare, a u zadanom roku do zaključno 29.ožujka 2022. godine, u nastavku dostavljamo dodatne primjedbe na prijedlog plana.

Prema odluci o Izradi II. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungo mare“ izmjenama se pristupa radi preispitivanja planskih rješenja na lokaciji postojećeg zapuštenog nogometnog igrališta te namjena u neposrednom okruženju istoga koje obuhvaćaju površine sportske namjene (R1), parkiralište (P), kolnopješačke površine te zaštitne zelene površine (Z).

Međutim u predloženim izmjenama uočavamo da se 2. Izmjene bave i detaljima o izvedbi hotela, garaža i drugog koji nisu smjeli biti niti razmatrani niti mijenjani.

Prilikom javnog uvida i javne rasprave , uprava grada je građane obmanula ograničavanjem rasprave samo na nogometno igralište tj zabranom rasprave o hotelu i pratećim sadržajima dok su oni pružili mogućnost privatnom investitoru da još dodatno prilagodi plan novim detaljima projekta kojeg građani nisu nikad imali priliku ni vidjeti.

U nastavku samo nekoliko detalja iz 2. izmjena koji se bave hotel i ostalim područjima a koji prema odluci nisu trebali biti dio izmjena.

Članak 9.

(1) MAKSIMALNI KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI (kig) jest maksimalna dozvoljena vrijednost omjera izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice, pri čemu se u izgrađenu površinu zemljišta pod građevinom uračunava površina svih nadzemnih i podzemnih izgradnji osnovne građevine, te osim potpuno ukopane garaže ili potpuno ukopane podzemne etaže namijenjene isključivo za rješavanje mirujućeg prometa građevine, površina pomoćnih građevina koje se uračunavaju u izračun maksimalne površine izgrađenosti, kao i površina sportskih igrališta te površina bazena čija je tlocrtna površina veća od 100 m2.

Čl. 10

(2) MAKSIMALNA I MINIMALNA POVRŠINA IZGRAĐENOSTI GRAĐEVNE ČESTICE utvrđene su u Tablicama lokacijskih uvjeta određenim ovim Odredbama, za svaku pojedinu namjenu. U izračun maksimalne/minimalne površine izgrađenosti uračunava se površina vertikalne projekcije svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova osnovne građevine osim potpuno otvorenih konzolnih balkona i ulaznih nadstrešnica površine do 6m2 na građevnu česticu

(4) U maksimalnu površinu izgrađenosti izuzetno se ne uračunava potpuno ukopana podzemna garaža ili potpuno ukopana podzemna etaža namijenjena isključivo za rješavanje mirujućeg prometa građevine, ako njezini konstruktivni dijelovi nisu terase u prizemlju i ako se iznad krova podzemne garaže nalazi sloj prirodnog materijala (sitni šljunak, zemlja i sl.) minimalne debljine 10 cm.

(5) U maksimalnu površinu izgrađenosti ne uračunavaju se površine otvorenih sportskih i rekreacijskih igrališta koja se grade na građevnoj čestici, a koje i koja se moraju smjestiti unutar gradivog dijela građevne čestice te pomoćne građevine - ukopani bazeni do 100 m2.

(6) U maksimalnu površinu izgrađenosti ne uračunavaju se vertikalne projekcije balkona, vijenaca, oluka, erti, streha krovova, požarnih stubišta, elemenata zaštite od sunca, rasvjetnih tijela, reklama i sličnih elemenata na građevnu česticu.

Članak 11.

(1) Visina građevine određuje se u odnosu na namjenu i druge specifičnosti građevine, imajući u vidu postojeću okolnu izgradnju te konfiguraciju terena.

(2) NAJVIŠA VISINA GRAĐEVINE jest visina koja se mjeri od konačno zaravnanog i uređenog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz pročelje građevine do gornjeg ruba vijenca građevine (gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja pri čemu, visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2 m), a kod ravnog krova do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata odnosno do vrha krovne atike. U najvišu visinu građevine neće se uračunati krovna atika kojoj visina ne prelazi 70 cm mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije do vrha krovne atike. U najvišu visinu građevine ne uračunava se visina dimnjaka, strojarnica liftova i drugih tehničkih elemenata i istaka potrebnih za siguran izlaz na neprohodni ravni krov te za funkcioniranje i održavanje zgrade.

Najviša visina građevine, ovisno o namjeni, utvrđena je lokacijskim uvjetima gradnje u poglavlju 2.-4. ovih Odredbi za provedbu.

Na građevnim česticama koje se nalaze na terenu u padu od 10° i više, pod konačno zaravnatim terenom smatra se teren čija širina uz građevinu iznosi minimalno 1,0 m, a ukoliko se za tu širinu terena izvodi potporni zid, njegova visina može iznositi maksimalno 1,0 m, te se preporuča kaskadno uređenje preostalog dijela građevne čestice

Da ne nabrajamo dalje, detalja koji se odnose na hotel i prateće sadržaje ima puno te stoga zahtijevamo ponovnu raspravu o 2. izmjenama UPU Lungomare na kojoj će građanima biti prezentiran cjelokupni koncept plana te omogućena rasprava i sudjelovanje u odlukama o hotelu.


Nastavite čitati

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našim uvjetima korištenja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.